مسابقۀ فیلم

سعی ویهان بر آن بوده است که تا آن‌جا که می‌تواند، موانع و محدودیت‌ها را از پیش پای علاقه‌مندان به فیلمسازی برداشته، و از منحصر شدن این رشته به زمان و مکانی خاص، عبور کند. 

ویهان به دنبال فراهم‌آوردن شرایطی است که در آن، علاقه‌مندان به «سینما»، یاد بگیرند، تجربه کنند، و بدین واسطه با‌/‌به «صدا»ی خود آشناتر‌/‌نزدیک‌تر شوند.