فیلم‌های شاخص سینمای کم‌بودجه

vihansfe

نخستین اکران از پروندۀ اکران و بررسی فیلم‌های شاخص سینمای کم‌بودجه، به فیلم “شبِ‌مردگانِ‌زنده” به کارگردانی جرج رومرو اختصاص یافت، که با همکاری انجمن علمی سینمای دانشگاه هنر تهران، در دانشکدۀ سینماوتئاتر اکران و توسط ایمان‌رهبر نقدوبررسی شد.

vihansfe

دومین اکران از پروندۀ اکران و بررسی فیلم‌های شاخص سینمای کم‌بودجه، به فیلم “پروژۀبلرویچ” به کارگردانی ادوارو سانچز و دنیل مایریک، اختصاص یافت، که با همکاری موسسۀ دارالفنون، با حضور پژمان‌دادخواه و مسعودمشایخی‌راد، اکران و بررسی شد.

سومین فیلم از پروندۀ معرفی و بررسی فیلم‌های شاخص سینمای کم‌بودجه، به فیلم “تعقیب” به کارگردانی کریستوفر نولان اختصاص یافت، که توسط ملیکا کِلارِستاقی بررسی شد.

چهارمین فیلم از پروندۀ معرفی و بررسی فیلم‌های شاخص سینمای کم‌بودجه، به فیلم “پی” به کارگردانی دارن آرونوفسکی اختصاص یافت، که توسط فاطمه امینیان بررسی شد.

پنجمین فیلم از پروندۀ معرفی و بررسی فیلم‌های شاخص سینمای کم‌بودجه، به فیلم “ال‌ماریاچی” به کارگردانی رابرت رودریگز اختصاص یافت، که با ترجمۀ فصلی از کتاب “شورش بدون گروه” نوشتۀ خود کارگردان، بررسی شد.

ششمین فیلم از پروندۀ معرفی و بررسی فیلم‌های شاخص سینمای کم‌بودجه، به فیلم فعالیت فراطبیعی به کارگردانی اورن پِلی اختصاص یافت، که با آوردن گزیده مصاحبه‌ای از او بررسی شد.