روابط عمومی

vihansfe

آیسان رشید

عضو روابط عمومی از تهران

دانش‌آموختۀ رشتۀ ادبیات در مقطع کارشناسی و رشتۀ ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد aysan.rashid@yahoo.com

vihansfe

زهرا حقیری

عضو روابط عمومی از تهران

دانش‌آموختۀ رشتۀ حسابداری در مقطع کارشناسی haghirizahra@yahoo.com

vihansfe

رضوانه حقیری

عضو روابط عمومی از تهران

دانش‌آموختۀ رشتۀ اقلیم شناسی در مقطع کارشناسی rezvaneh.h@yahoo.com