داوران

داوران

به منظور به حداقل رساندن اعمال سلیقه‌ای خاص، و یا به عبارتی دخیل کردن سلایق مختلف، ویهان در نظر دارد که تا آنجا که می‌تواند از تعداد زیادی از داوران برای اعمال نظر بر فیلم‌ها دعوت به همکاری کند.

داورانی به شرح زیر:

  1. هیئت انتخاب: اعمال رای این گروه چند نفره، موجب دسته‌بندی فیلم‌ها در دسته‌های 4گانه‌ی توضیح داده‌شده در بخش شرایط و قوانین، به تفکیک نمره‌های از 1 تا 5 خواهد بود.
    * توجه شود که فیلم‌هایی که نمره‌های 3 تا 5 را در این مرحله کسب می‌کنند و درواقع وارد بخش مسابقۀ اصلی می‌شوند، نمره‌هایشان را با خود نگه می‌دارند و رای داوران بعدی، بر این نمره‌های از پیش کسب‌شده اعمال می‌شود.
  2. هیئت داوران: این هیئت چند نفره، که متشکل از افراد برجستۀ سینما خواهد بود، فیلم‌هایی را که به بخش اصلی مسابقه راه یافته‌اند، در دورۀ اکران فیلم‌ها به شکل تخصصی داوری کرده، و به آن‌ها نمره می‌دهند.
  3. هیئت ژوری: اعضای این گروه، از دانشجویان سینما تشکیل یافته است. این گروه نیز فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقۀ اصلی را داوری خواهند کرد.
    • * باید متذکر شد که نمره‌های گروه‌های مختلف داوران با ضریب‌های متفاوتی به ترتیب زیر اعمال می‌شود.
  • هیئت انتخاب: با ضریب 2
  • هیئت داوران: با ضریب 3
  • هیئت ژوری: با ضریب 1