جوایز

از آنجایی که هدف اصلی ویهان رفع حداکثری انحصار آموزش و امکانات تولیدی است، برای برگزیدگان رویداد، با همکاری موسسات و آموزشگاه‌های همراه ویهان، جوایزی از قبیل فرصت‌های آموزشی و امکانات تولیدی تدارک دیده است.